انواع ژنراتور-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

انواع ژنراتور

انواع ژنراتور

لیست قیمت انواع ژنراتور از 5kva تا 2300kva

 

(جهت تعمیرات ژنراتوربا شرکت آسان ژنراتور تماس بگیرید.) 

 ژنراتور های ABB ساخت فنلاندژنراتور تک abb generator ساخت فنلاند

جدول لیست ژنراتور های ABB ساخت فنلاند

جدول لیست ژنراتور های ABB ساخت فنلاند
ژنراتور مدل دور
(RPM)
توان
(KVA)
ژنراتور ABB AMG 180 AA4 1500 14
ژنراتور ABB AMG 180 BB4 1500 19
ژنراتور ABB AMG 180 CC4 1500 24
ژنراتور ABB AMG 180 DD4 1500 30
ژنراتور ABB AMG 250 BB4 1500 100
ژنراتور ABB AMG 280 CC4 1500 225
ژنراتور ABB AMG 350 CC4 1500 450
ژنراتور ABB AMG 355 DD4 1500 525
ژنراتور ABB AMG 355 EE4 1500 625
ژنراتور ABB AMG 400 AA4 1500 750

 

 ژنراتور مکالته (Meccalte) ساخت ایتالیا ژنراتور تک مکالته Meccalte ساخت ایتالیا generator

جدول لیست ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا
ژنراتور تیپ توان
ژنراتور مکالته Meccalte S16F 5.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte S16F 6.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO3-1SN 8.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO3-2SN 10 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte BTO3-3L/4 15 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-1L/4 20 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-2L/4 25 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-VL/4 30 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-2S/4 35 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-3S/4 40 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-1L/4 50 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-2L/4 60 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-3L/4 70 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-1S 85 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-2S 105 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-1L 130 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-2L 150 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-1S 180 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-2S ECO38-2S
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-3S 225 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-1L 250 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-2L 300 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-3L 350 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-1S 400 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-2S 450 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-3S 500 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO401.5L 620 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO402L 680 KVA

 

ژنراتورهای تک فاز Meccalte ساخت ایتالیا

2 POLE - 3000rpm- two bearing – pickup capacity

لیست ژنراتورهای تک فاز مکالته MECCALTE

ژنراتور تیپ توان kva
ژنراتور مکالته Meccalte S15W-75/A 2/1
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-75/A 2/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-90/A 3/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-130/A 5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-150/A 5/7
ژنراتور مکالته Meccalte S16F-150/A 5/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16F-180/A 6/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-95/A 6
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-110/A 7
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-130/A 8/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20FS-130/A 8/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20FS-160/A 10
ژنراتور مکالته Meccalte S20F-200/A 12
ژنراتور مکالته Meccalte T20FS-130/A 10
ژنراتور مکالته Meccalte T20FS-160/A 12/5
ژنراتور مکالته Meccalte T20F-200/A 15

 

ژنراتورهای Stamford انگلستانژنراتورهای Stamford انگلستان

لیست ژنراتورهای STAMFORD انگلستان

ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI044D 6 7/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI044E 8 10
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI044F 10 12/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD BCI164C 10/8 13/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI044G 12 15
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI044H 14 17/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144D 16 20
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144E 20 25
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144F 22 27/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144G 24 30
ژنراتور استامفورد STAMFORD BCI184G 25 31/3
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144H 28 35
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144J 32 40
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144K 34 42/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI224C 34 42/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI224D 40 50
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI224E 48 60
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI224F 58 72/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI224G 68 85
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274C 80 100
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274D 91/2 114
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274E 112 140
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274F 128 160
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274G 144 180
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCI274H 160 200
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCDI274J 184 230
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI444C 200 250
ژنراتور استامفورد STAMFORD UCDI274K 200 250
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI444D 240 300
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI444E 280 350
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI444F 320 400
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI544C 360 450
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI544D 400 500
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI544E 480 600
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI544F 536 670
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI634G 640 800
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI634H 728 910
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI634J 800 1000
ژنراتور استامفورد STAMFORD HCI634K 888 1110
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734A 980 1225
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734B 1088 1360
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734C 1204 1505
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734E 1476 1845
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734F 1616 2020
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI734G 1708 2135

 

ژنراتور Stamford Power ساخت چینژنراتور Stamford Power ساخت چین

لیست ژنراتور استامفورد STAMFORD POWER چینی

ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG164A 6/5 8/1
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG164B 8/8 11
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG164C 10/8 13/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG164D 12/8 16
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG184E 18 22/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG184F 22 27/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG184G 25 31/3
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG184H 30 37/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG184J 32 40
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG224C 34 42/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG224D 40 50
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG224E 48 60
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG224F 58 72/5
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG224G 68 85
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power TWG-II224F1 68 85
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274C 80 100
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274D 91/2 114
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274E 120 150
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power TWG-II274D 128 160
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274F 140 175
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274G 144 180
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274H 160 200
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274J 184 230
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG274K 200 250
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314C 200 250
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314D 236 300
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314E 260 325
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314EL 280 350
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314F 304 380
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG314G 320 400
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG354C 360 450
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG354D 400 500
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG354E 480 600
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG354FS 500 625
ژنراتور استامفورد چینی  STAMFORD Power SLG354F 536 670

 

ژنراتور لروی سامر Leroy Somer ساخت فرانسهژنراتور Leroy Somer ساخت فرانسه

لیست ژنراتورهای لروی سامر Leroy Somer ساخت فرانسه
ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 44.2 VS45 84 105
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 46.2 M3 144 180
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 47.2 S4 328 410
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 47.2 M7 400 500
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 51.2 S55 1488 1860

 

ژنراتور لینز Linz ساخت ایتالیاژنراتورLinz ساخت ایتالیا

لیست ژنراتورهای لینز Linz ساخت ایتالیا
ژنراتور تیپ توان دائم Kva
ژنراتور لینز Linz E1C13S A/4 شافتدار 5/5
ژنراتور لینز Linz E1X13S A/4 6/5
ژنراتور لینز Linz E1C13S B/4 شافتدار 7
ژنراتور لینز Linz E1S13S A/4 شافتدار 8
ژنراتور لینز Linz E1X13S B/4 8
ژنراتور لینز Linz E1C13S D/4 شافتدار 9
ژنراتور لینز Linz E1S13S B/4 شافتدار 10
ژنراتور لینز Linz E1X13S C/4 10
ژنراتور لینز Linz E1C13M E/4 شافتدار 11/5
ژنراتور لینز Linz E1C13M F/4 شافتدار 12/5
ژنراتور لینز Linz E1S13M D/4 شافتدار 13
ژنراتور لینز Linz E1S13M E/4 شافتدار 16
ژنراتور لینز Linz E1X13M F/4 16
ژنراتور لینز Linz SLT18 MD صفحه ای 20
ژنراتور لینز Linz PRO18S A/4 شافتدار 20
ژنراتور لینز Linz E1S13M F/4 20
ژنراتور لینز Linz PRO18S B/4 صفحه ای و شافتدار 25
ژنراتور لینز Linz PRO18S C/4 صفحه ای و شافتدار 30
ژنراتور لینز Linz PRO18M E/4 صفحه ای و شافتدار 42
ژنراتور لینز Linz PRO18L F/4 صفحه ای و شافتدار 50
ژنراتور لینز Linz PRO 22SA/4 60
ژنراتور لینز Linz PRO22S A/4 شافتدار 63
ژنراتور لینز Linz PRO 22SB/4 63
ژنراتور لینز Linz PRO22S B/4 شافتدار 75
ژنراتور لینز Linz PRO22S C/4 صفحه ای و شافتدار 85
ژنراتور لینز Linz PRO 22SC/4 85
ژنراتور لینز Linz PRO22S D/4 صفحه ای و شافتدار 100
ژنراتور لینز Linz PRO22M E/4 صفحه ای و شافتدار 130
ژنراتور لینز Linz PRO22M F/4 صفحه ای و شافتدار 150
ژنراتور لینز Linz PRO28S B/4 صفحه ای و شافتدار 200
ژنراتور لینز Linz PRO28S D/4 صفحه ای و شافتدار 250
ژنراتور لینز Linz PRO28M E/4 صفحه ای و شافتدار 300
ژنراتور لینز Linz PRO28M F/4 صفحه ای و شافتدار 350

 

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

tv,a hk,hu ndcg Ckvhj,vتاریخ ثبت نظر: 1397/03/05

سعید باقری روچ
مهندش مکانیک هستم وعلاقه مند به همکاری شما در زمینه نیروگاههای آبی خیلی کوچک کار میکنم